BIT online BIT online
BIT online
marketing
BusTicket4.me
kolumna
Milica Daković
15. dec 2009.
Tržište telekomunikacija u Crnoj Gori

MOBILNA TELEFONIJA U Q3 2009 GODINE
 
Stopa penetracije mobilne telefonije u Crnoj Gori, u septembru 2009. godine iznosila je 226,4%, što u poređenju sa istim mjesecom godinu dana unazad predstavlja porast od 14,5%. Na osnovu datog grafika oblast mobilne telefonije karakterišu sezonski trendovi na godišnjem nivou, gdje je povećanje stope penetracije mobilne telefonije postepeno u porastu, iz kvartala u kvartal, tako da posmatrano od Januara 2009. godine treći kvartal bilježi i najveće pokazatelje, kao i najveću stopu penetracije zabilježenu u septembru mjesecu. Na drugoj strani, najniža stopa penetracije mobilne telefonije zabilježena je pri kraju prvog kvartala, odnosno u mjesecu Martu 2009. godine kada je iznosila 175,5%. 
 
Grafik: Prosječna stopa penetracije mobilne telefonije, po kvartalima
 Izvor: Agencija za elektronske komunikacije 
Kalkulacije ISSP
 
Ukoliko se posmatraju stope penetracije mobilne telefonije na kraju trećeg kvartala u periodu 2005-2009 one bilježe konstantan rast. Tako je u datom vremenskom periodu stopa penetracije mobilne telefone u septembru mjesecu porasla sa 109,8% u 2005. godini na 226,4% u istom mjesecu 2009. godine. 
 
 
Grafik: Kretanja stopa penetracije mobilne telefonije u Q3, u periodu 2005-2009
 Izvor: Agencija za elektronske komunikacije
Kalkulacije ISSP
 
 
Kada je riječ o učešću prepaid i postpaid korisnika u toku prva tri kvartala 2009. godine može se konstatovati prilična ujednačenost, bez većih promjena u proporciji učešća. Tako je prosječno učešće prepaid korisnika na nivou prvih devet mjeseci tekuće godine iznosilo 75,7% ukupnog broja korisnika mobilne telefonije, dok je prosječno učešće postpaid korisnika u prvih devet mjeseci iznosilo 24,1% u odnosu na ukupan broj korisnika mobilne telefonije. 
 

 
Grafik: Stope penetracije mobilne telefonije po zemljama
 Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_Europe
Napomena: Podaci se odnose na Decembar 2008. godine
 
 
Komparativne analize zemalja regiona i EU na kraju 2008. godine ukazuju na to da je Crna Gora u datom posmatranom periodu bila među vodećim zemljama regiona kada je penetracija mobilne telefonije u pitanju, nastavljajući pozitivne trendove iz prethodnih godina. Tako je stopa penetracije mobilne telefonije u Crnoj Gori u decembru 2008. godine iznosila 185,5%. Poređenja radi, prosječna stopa penetracije mobilne telefonije u istom posmatranom periodu na nivou zemalja Ex-Yu iznosila je 111,2%. Najveću stopu penetracije mobilne telefonije u datom periodu zabilježila je Estonija sa 188,2%. 
 
Ostale kolumne:
Tržište telekomunikacija u Crnoj Gori
KAKO MJERITI ICT?
ICT i 2008. godina
E-uključenost ili E-neujednačenost?
Čikom - informatički inženjering

Ubuntu zajednice Crne Gore
marketing
Dostava hrane iz podgoričkih restorana - online naručivanje
marketing
 
   
All rights reserved | © copyright 2004 - 2011 | Powered by InfoBit